I4F - Loader

Pospešite vašo digitalno poslovno preobrazbo!

Razvijte svoje digitalne kompetence in organizacijsko kulturo z našimi ekspertnimi večdimenzionalnimi ocenjevanji.

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Digitalna kultura

Preverite ali vaša organizacijska kultura zagotavlja pospešek vaši digitalni poslovni preobrazbi?

Za koga je?

Naša večdimenzionalna ocenjevanja so namenjena vsem, ki ste usmerjeni v prihodnost

Manifesto

Pravi vodje vidijo dlje

Kdaj uporabiti

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

Digitalne kompetence

Preverite kakšna je vaša kondicija za uspešno delovanje v digitalnem poslovnem okolju?

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Poslovni svet okoli organizacije se je temeljito spremenil. Če tega organizacije še niso opazile in se prilagodile, bodo to kmalu občutile.
Organizacije se o svojem poslovnem razvoju lahko odločajo vse manj same. Namreč kupec danes bolj kot kdaj koli prej odloča o tem, ali bo sprejel našo ponudbo, saj z lahkoto poišče številne alternative.
Pri tem so mu na voljo sodobne digitalne tehnologije in rešitve. Digitalni kupec želi individualni pristop, kar maje temelje ekonomije obsega. Digitalni kupec želi na vsakem koraku nadpovprečno izkušnjo in vrednost, kar povzroča pritiske na stroškovno usmerjenost oziroma maksimiranje profitabilnosti.
Digitalni kupec želi takojšnji odziv, kar narekuje hitro odločanje. Digitalni kupec želi ….
Digitalna ekonomija deluje po novih zakonitostih, katerih pojavne oblike so med drugimi: naravnanost na kupce (Customer Centricity), ekonomija izkušnje (Experience Economy), ekonomija delitve (Sharing economy), digitalne platforme (Platform Economy), vse kot storitev (Everything as a Service), poslovni eko-sistemi (Integrated Economy), konkurenca izven branže (asimetrična konkurenca), pomanjkanje digitalnih talentov.
Organizacije in njeni zaposleni v teh novih pogojih poslovanja digitalne ekonomije potrebujejo nove kompetence in sodobnejšo organizacijsko kulturo.
Ena od najbolj pomembnih značilnosti digitalne ekonomije je ekonomija izkušnje, katere pojavne oblike so: izkušnja kupca (CX – Customer eXperience), izkušnja zaposlenega (EX – Employee experience), izkušnja uporabnika (UX – User eXperience), izkušnja blagovne znamke (BX – Brand eXperience) digitalna izkušnja (DX – Digital eXperience), izkušnja storitve (Service xperience), izkušnja čustev (Emotional eXperience), izkušnja deležnikov (Sx – Stakeholder eXperience). Izraz, ki povezuje vse skupaj je vseobsegajoča izkušnja (TX- Total eXperience). *

Digitalna kultura

Preverite ali vaša organizacijska kultura zagotavlja pospešek vaši digitalni poslovni preobrazbi?

Digitalna kultura je najmehkejši del digitalne poslovne preobrazbe, a hkrati predstavlja njen najbolj trden temelj in podlago, ki odločilno vpliva na globino poslovnega dela preobrazbe in s tem na njeno uspešnost.

Digitalna organizacijska kultura obsega vrednote in značilne sklope vedenj, ki določajo, kako se stvari v organizaciji naredijo. Sodobna digitalna organizacijska kultura daje vsem zaposlenim smernice oz. kodeks ravnanja, ki posameznike usmerjajo k ustreznemu ravnanju in sprejemanju odločitev, s katerimi pospešujemo doseganje ciljev integrirane poslovno digitalne strategije organizacije.

Za koga je?

Naša večdimenzionalna ocenjevanja so namenjena vsem, ki ste usmerjeni v prihodnost

V današnjem poslovnem okolju uspevajo posamezniki in organizacije, ki so agilni, povezovalni oz. sodelovalni, inovativni ter usmerjeni v kupca.

Zato so naše rešitve namenjene t.i. voditeljem – vsem, ki gledate naprej v prihodnost in skrbite za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih. Pri tem je za uspešno in trajnejšo (digitalno) poslovno preobrazbo pomembno vzajemno sodelovanje med različnimi poslovnimi vlogami.

Zato so naše rešitve namenjene različnim ključnim poslovnim vlogam: vodstvu organizacij (CEO), kadrovskim strokovnjakom (HR), vodjem digitalne preobrazbe in vodjem informatike (CDO & CIO), vodjem marketinga (CMO) različnim poslovnim povezovalcem (poslovnim analitikom, podatkovnim analitikom, informatikom, lastnikom procesov).

Manifesto

Pravi vodje vidijo dlje

Svet se je temeljito spremenil in še se bo. Kar je bilo včeraj, danes skorajda ne velja več, kar je danes, bo jutri drugače. Najboljša podjetja se zato že danes pripravljajo na pojutrišnjem. Kako se bo zares imenoval ta pojutrišnjem, ali bo to post digital ali morda renesančni digital, ali kako drugače drugega, niti ni pomembno, pomembno je, da bodo kar najbolj pripravljena.
Nov svet in nova družba potrebujeta nova razmišljanja, nove usmeritve, nova izhodišča. Podjetja in organizacije potrebujejo za poslovanje v prihodnosti za svoje kupce neprestano nove oblike poslovnih sistemov, kulture, zmožnosti, kompetenc, delovnih okolij in ustvarjanja vrednosti.

Skladno s tem smo v našem Manifestu inspiracije za prihodnost (Inspire4Future Manifesto) zapisali sedem temeljnih vrednot*:

  • From Pressure to Freedom.
  • From Digital to Post-digital.
  • From Customers to Business Ecology.
  • From Hierarchy to Kinship.
  • From Knowledge to Unconscious Agility.
  • From Denial to Desire.
  • From Profit to Positive Impact Value Distribution.

I4F večdimenzionalna ocenjevanja naslavljajo ta področja v globino in v različnih pojavnih oblikah njihovega razvoja.
Želite izvedeti, kje se nahaja vaša organizacija? Želite preveriti ali ste pripravljeni na poslovanje prihodnosti? Želite, da smo vaša inspiracija poslovanja prihodnosti?

Kdaj uporabiti

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

I4F rešitve lahko z večdimenzionalnimi ekspertnimi on-line analizami pomagajo posameznikom in organizacijam oceniti ali imajo zadovoljiv nivo razvitosti digitalnih kompetenc in organizacijske kulture v pogojih digitalne ekonomije za uspešno obvladovanje različnih digitalnih situacij.

Digitalne kompetence

Preverite kakšna je vaša kondicija za uspešno delovanje v digitalnem poslovnem okolju?

Digitalne kompetence so ključne sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na svojem delovnem področju, v pogojih digitalne ekonomije.

So skupek osebnostnih lastnosti, veščin, spretnosti, znanj, stališč in zmožnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje posameznika v pogojih, ki jih zahteva današnje digitalno poslovanje.