I4F - Loader

Uporabno za ostale poslovne vloge

Kultura za uspešno digitalno poslovno preobrazbo

Smo pred digitalno poslovno preobrazbo. Skrbi nas, ali bomo pri tem uspešni, saj opažamo da:

 • Za to imamo premalo razpoložljivih virov, zato jih moramo vključiti racionalno.
 • Se pojavljajo dvomi, da smo jo sposobni izvesti uspešno, kar zmanjšuje zavzetost naših zaposlenih.
 • Iniciativo v povezavi s tem prepuščamo predvsem informatiki.
 • Ne vemo, ali imamo razvit potreben nivo organizacijske digitalne kulture.

Digitalno voditeljstvo

Vodje ne vemo točno, kaj je potrebno narediti, da bi naša organizacijska kultura imela več elementov digitalne naravnanosti, za katero bi navdušili tudi svoje sodelavce, saj:

 • Še ne razumemo dovolj dobro značilnosti poslovanja v pogojih digitalne ekonomije.
 • Se ne zavedamo, katere dimenzije sodobne organizacijske kulture bi bilo pri nas potrebno sistematično krepiti.
 • Ne poznamo dovolj dobro ključnih karakteristik sodobne organizacijske kulture, ki bi nam pri tem lahko pomagale.

Digitalna akademija

Želimo izvesti usposabljanje naših vodij, da bi pridobili ustrezne digitalne kompetence, ki jim bodo omogočile uspešno delovanje v pogojih digitalnega poslovanja. Sprašujemo se:

 • Kako naj sestavimo kakovsten program naše interne Digitalne Akademije?
 • Kako sistematično oceniti kompetence udeležencev pred usposabljanjem in po usposabljanju?
 • Katere so tiste ključne digitalne kompetence, ki so pomembne za uspešno poslovanje naše organizacije v pogojih digitalne ekonomije?

Uspešno vodenje digitalne poslovne preobrazbe

Sem vodja digitalne poslovne preobrazbe, zadolžen za njeno pripravo in izvedbo. Zanima me:

 • Ali bom s svojimi znanji in sposobnostmi temu kos?
 • Ali me bodo ostali sodelavci sposobni ustrezno podpreti pri tem?
 • Katere so tiste digitalne kompetence, ki jih moram s tem v zvezi načrtno razvijati?

Zaposlitev v naprednem digitalnem podjetju

Želim se zaposliti v naprednem digitalno usmerjenem podjetju. S tem v zvezi se sprašujem:

 • Ali so moje digitalne kompetence ustrezne?
 • Katera dodatna znanja in poslovna vedenja moram za to razviti?
 • Kako se lahko objektivno ocenim, da bo rezultat kar najbolj kredibilen?

Zaposlovanje in razvoj digitalnih talentov

Vemo, da moramo za uspešno digitalno poslovanje zaposliti nove digitalne talente oz. sistematično razvijati svoje, zato nas zanima:

 • Kako med množico kandidatov razpoznati prave digitalne talente?
 • Katere so tiste ključne digitalne kompetence, ki jih morajo imeti visoko razvite , da bomo uspešni v naši digitalni poslovni preobrazbi?
 • Kako sistematično in celovito razvijati svoje kadre, saj vidimo, da na trgu dela ni dovolj kakovostnih digitalnih kadrov?

Organizacijska kultura ob združitvah in prevzemih

Izvedli smo združitev – prevzem digitalno napredne organizacije in nas glede tega zanima:

 • Na katerih skupnih področjih bomo moramo delati v prihodnje, da bomo čim bolj skladni v delovanju in vrednotah?
 • Kako lahko izvemo, kje se kulturološko obe podjetji najbolj razlikujeta?
 • Kako lahko sistematično preverimo koherentnost naših kultur oz. razkorak med njima, s ciljem, da bomo znali načrtovati ustrezne aktivnosti za razvoj (nove) ciljne skupne organizacijske kulture?

Iskanje strateškega tehnološkega partnerja

Zavedamo se, da za uspešno digitalno poslovno preobrazbo potrebujemo strateškega tehnološkega partnerja, pri čemer ne vemo:

 • Kako izbrati pravega?
 • Kako lahko izmerimo, ali smo (kulturološko) kompatibilni?
 • Kje v ključnih karakteristikah obeh organizacijskih kultur se razlikujemo?

Karierni oz. strokovni razvoj

Želim karierno napredovati oz. se strokovno izpopolniti s ciljem, da bom še bolj uspešen pri doseganju svojih poslovnih ciljev. Zato me zanima:

 • Kako lahko sistematično ocenim svoj potencial/kompetentnost?
 • Na katerem nivoju so moje sedanje kompetence?
 • Katere kompetence bi v prihodnje moral še pridobiti oz. bolje razviti?

Izvedba uspešnega digitalnega projekta

Želimo izvesti uspešen digitalni projekt in nas glede tega zanima:

 • Kakšna je kompetentnost članov predvidenega tima za izvedbo tega projekta?
 • Kako razvijati manjkajoče kompetence vseh udeležencev projekta?
 • Katere dodatne digitalne kompetence bi ti člani še morali imeti oz. razviti (kaj pravijo trendi, benchmarki in dobre prakse o tem)?

Kompetence za digitalno poslovno preobrazbo

Želimo si izvesti uspešno digitalno poslovno preobrazbo in ne vemo, ali imamo ustrezne in kompetentne kadre za to? Zanima nas:

 • Kako sistematično oceniti digitalne kompetence naših kadrov?
 • Kako med kandidati izbrati tiste, ki so najbolj primerni za to nalogo?
 • Katere so tiste ključne digitalne kompetence, s katerimi bomo uspešno izvedli digitalno poslovno preobrazbo?

Izbor zunanjega ponudnika digitalnih rešitev

Želimo izbrati zunanjega ponudnika digitalnih rešitev, s katerim želimo izvesti skupni digitalni projekt. Sprašujemo se:

 • Kako vemo, katerega med vsemi ponudniki na koncu izbrati?
 • Kako lahko preverimo, ali smo (kulturološko) kompatibilni?
 • Kakšen nivo razvitosti digitalnih kompetenc imajo?

Digitalni kompetenčni profili

V podjetju želimo sistematično razvijati digitalne kompetence naših zaposlenih in s tem v zvezi postaviti digitalne kompetenčne profile. Sprašujemo se:

 • Katere so ključne digitalne kompetence za uspešno poslovanje organizacij v pogojih digitalne ekonomije?
 • Kako oblikovati napredne digitalne kompetenčne profile?
 • Kako lahko sistematično razvijamo digitalne kompetence naših zaposlenih?

Ponudba izobraževanja za razvoj digitalnih kompetenc

Želimo izdelati privlačne programe usposabljanja za naše stranke oz. naše člane. Le-ti naj temeljijo na podlagi značilnosti digitalne ekonomije, da jim bomo s tem ponudili še višjo vrednost naših programov. Zanima nas:

 • Katere so ključne digitalne kompetence za uspešno poslovanje organizacij v pogojih digitalne ekonomije?
 • Kako oblikovati kakovostne programe razvoja digitalnih kompetenc?
 • Kako s pomočjo kredibilnih ocenjevanj certificirati kandidate oz. razvijati ciljno usmerjena (tailor made) izobraževanja s področja krepitve digitalnih kompetenc?

Zaposlovanje digitalnih talentov

S kredibilnimi ocenjevanji želimo preveriti kandidate, ki jih bomo ponujali delodajalcem in s tem zanje ustvarjali višjo dodano vrednost zanje. Zato nas zanima:

 • Katere so ključne digitalne kompetence, ki bi jih testirali pri kandidatih?
 • Kako lahko pridobimo kredibilno oceno njihoviega nivoja digitalnih kompetenc?
 • Kateri so ključne digitalne poslovne vloge, ki so pomembne za uspešno delovanje v pogojih digitalne ekonomije?

Privlačnost delodajalca za digitalne talente

Vemo, da moramo za uspešno prihodnje poslovanje zaposliti najboljše digitalne talente in se sprašujemo:

 • Ali naša kultura odraža kulturo in vrednote najboljših potencialnih kandidatov za zaposlitev?
 • Ali je naše podjetje digitalno privlačno za najboljše mlade talente?
 • Razvoj katerih digitalnih kompetenc jim moramo zagotoviti?

Razvoj digitalnih kompetenc HR strokovanjakov

Želimo nadgraditi svoje strokovne kompetence na področjih, ki so pomembna za uspešno poslovanje in upravljanje kadrovske funkcije v pogojih digitalne ekonomije. Zanima nas:

 • Katere so ključne digitalne kompetence, ki jih potrebujejo kadrovski strokovnjaki?
 • Kje in kako jih lahko kakovostno in kredibilno ocenjujemo?
 • Kako jih lahko sistematično razvijamo?

Preverjanje digitalne kompetentnosti kadra ob skrbnem pregledu ob nakupu podjetja

Zanimamo se za nakup izbranega podjetja in zato želimo preveriti, ali ima ta organizacija ustrezno usposobljene kadre, pripravljene na digitalno prihodnost. Sprašujemo se:

 • Kako lahko sistematično ocenimo dejanske kompetence (ključnih) kadrov v izbranem podjetju?
 • Kakšni kredibilni testi so nam pri tem na voljo, s ciljem, da bomo pridobili čim bolj objektivne in zanesljive informacije?
 • Katere so tiste ključne digitalne kompetence, ki so pomembne za uspešno delovanje, danes in v prihodnje?

Presoja moči organizacijske kulture ob skrbnem pregledu ob nakupu podjetja

Zanimamo se za nakup izbranega podjetja ter želimo preveriti, ali ima ustrezno kulturo, ki bo podlaga za naše skupno uspešno poslovanje v prihodnosti. Zanima nas:

 • Kako lahko sistematično ocenimo vse ključne karakteristike njihove organizacijske kulture?
 • Kje imajo največ manjkov/izzivov s tem v zvezi?
 • Kakšni kredibilni testi so nam pri tem na voljo, s ciljem, da bomo pridobili čim bolj objektivne in zanesljive informacije glede njihovih dimenzij organizacijske kulture?

Usklajenost organizacijske kulture: naši kupci in mi?

Zavedamo se, da je za naš dolgoročni uspeh ključno, da je naša organizacijska kultura čim bolj usklajena s kulturo (vrednotami, prepričanji, vedenjem) naših ključnih kupcev. Zato nas zanima:

 • Kako bi lahko preverili t.i. kulturološko usklajenost med kulturo naših kupcev in kulturo naše organizacije?
 • Ali sta kulturi našega celotnega ekosistema (vseh naših ključnih deležnikov – poslovnih partnerjev) in kultura naših kupcev skladni?
 • Kje so največji razkoraki med našimi kulturami in kaj moramo v prihodnje narediti s ciljem, da bi bili le-ti čim bolj skladni?

Organizacijska kultura za konkurenčnost naše organizacije

Želimo tekmovati z najboljšimi v dejavnosti in pri tem opažamo, da ne moremo več dovolj uspešno parirati s konkurenco, zato nas zanima:

 • Katere elemente naše organizacijske kulture v prihodnje razvijati, da bomo pri tem bolj uspešni?
 • Kje imamo največje prednosti in kje največje izzive, kar se tiče razvoja te želene organizacijske kulture?
 • Kakšna je sodobna organizacijska kultura najboljših podjetij v panogi?

Uspešen direktor tudi v razmerah digitalnega poslovanja

Do sedaj sem bil zelo uspešen direktor, in tak si želim ostal tudi v novih pogojih poslovanja v digitalni ekonomiji. Zato si želim:

 • Načrtno pridobiti nove digitalne kompetence.
 • Prepoznati in zaposliti prave digitalne voditelje.
 • Skupaj z našim HR oddelkom razvijati sodobno organizacijsko kulturo.

Poslovni analitik digitalne ekonomije

Želim narediti preskok v svoji poslovno analitični karieri, a ne vem točno:

 • Za katero področje poslovnega analiziranja sem najbolj primeren?
 • Kako bi ugotovil področja, kjer moje znanje ni na zadovoljivem nivoju?
 • Katere digitalne kompetence moram razvijati?

Donosnost investicij v digitalne projekte

Kot odgovorna oseba za investicije, želim sprejemati prave odločitve tudi za investicije povezane z digitalnimi iniciativami / projekti, a ne vem dobro:

 • Ali pri izračunu donosnosti veljajo za te investicije kakšne posebnosti?
 • Katera znanja potrebujemo, da bomo na koncu res uspešno izvedli digitalne projekte in dosegli načrtovano donosnost?
 • Ali naša organizacijska kultura podpira in pospešuje realizacijo digitalnih projektov ali jih zavira in bo zato doba povračila v investicijo daljša?

Razvoj sodobne organizacijske kulture, ključne za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji?

Zanima nas, kateri so elementi sodobne organizacijske kulture, saj želimo uspešno poslovati tudi v pogojih digitalne ekonomije. Zato se sprašujemo:

 • Kakšna je sodobna organizacijska kultura, potrebna za poslovanje v pogojih digitalne ekonomije?
 • Katere elemente naše organizacijske kulture v prihodnje razvijati, da bomo pri tem bolj uspešni?
 • Kje imamo največje izzive, kar se tiče razvoja te želene sodobne organizacijske kulture?

Ostati konkurenčen v digitalni ekonomiji

Zavedam se, da je za konkurenčnost našega podjetja ključen neprestan razvoj naših zaposlenih. Zato bi rad skupaj z našim odelkom za razvoj človeških virov pripravil ustrezen načrt razvoja digitalnih kompetenc za naše ključne poslovne vloge. Pri tem bi potrebovali pomoč, saj ne vemo:

 • Katere so tiste ključne digitalne kompetence, ki nam lahko pomagajo vsaj ohraniti, po možnosti pa še izboljšati, konkurenčni položaj v digitalni ekonomiji?
 • Kakšen je nivo teh digitalnih kompetenc pri naših zaposlenih?
 • Kaj moram narediti, če ta nivo ni dovolj visok?

Izzivi zavzetosti digitalnih talentov

Želimo si zadržati najboljše kadre, saj se zavedamo, da je človeški kapital ključen za naš uspeh, danes in v prihodnje. Skrbi nas:

 • Ali naši najboljši talenti vidijo v naši organizaciji dovolj priložnosti za svoj strokovni in osebnostni razvoj?
 • Kakšna je stopnja njihove izkušnje (t.i. employee experience – izkušnja zaposlenega) z organizacijo?
 • Ali imajo dovolj in prave možnosti za izražanje njihovih talentov in jim s tem v zvezi zagotavljamo privlačno delovno okolje?

Sodobno strateško načrtovanje / strateško načrtovanje v digitalni ekonomiji

Zanima nas, v čem je sodobno strateško načrtovanje drugačno in kaj novega moramo upoštevati za uspešno izvedbo strategije v digitalni ekonomiji. Zato bi radi:

 • Izvedeli, kaj moramo dodatno vključiti v naše dosedanje postopke strateškega načrtovanja?
 • Katere digitalne kompetence potrebujemo, da bomo to znali vključiti?
 • Katere nove elemente sodobne digitalne kulture moramo razvijati, da bodo podprli izvedbo strategije?

Blagovna znamka v času digitalnega poslovanja

Zaradi spremenjujočih se potreb naših kupcev in drugačnih značilnosti poslovanja (v pogojih digitalne ekonomije) načrtujemo spremembo (rebrading) naše blagovne znamke. Zato nas zanima:

 • Kakšna je naša organizacijska kultura: miselnost, prepričanja, stališča in vrednote zaposlenih, ki so ključni za uspešno pozicioniranje nove blagovne znamke oz. znamk?
 • Kakšna je naša kultura osredotočenosti na kupce in kje imamo glede tega ključne izzive oz. zaviralce?
 • Na katere elemente organizacijske kulture bomo morali s tem v zvezi v prihodnje posvečati še več naše pozornosti, sredstev in aktivnosti?

 

Uspešen vodja v razmerah digitalnega poslovanja

Zavedam se, da je vodenje stvar poslovnega konteksta, v katerem deluje vodja. Zato me zanima, kako se spreminjajo vloge in kompetence vodje v pogojih digitalne ekonomije. Sprašujem se:

 • Katere so ključne kompetence vodij, potrebne za spodbujanje uspešnega digitalnega poslovanja in organizacijske kulture, ki le to podpira?
 • Katere so moje močne in malo manj močne strani, kar se tiče ciljnih digitalnih kompetenc, ključnih za vodje?
 • Kako jih sistematično razvijati, danes in v prihodnje?

Digitalna moč naše organizacije

Zanima nas, če se da izmeriti, kako dobri smo v pripravljenosti na digitalno poslovanje oziroma kakšno stopno digitalne poslovne preobrazbe smo že dosegli. Pri tem ne vemo:

 • Ali obstaja kakšen model merjenja digitalne moči in na njegovi osnovi kakšen strokovni test – ocena, na katero se lahko zanesemo?
 • Ali se lahko na tej osnovi primerjamo z ostalimi oziroma, kakšen je naš položaj glede na druge organizacije?
 • Kaj moramo narediti, da bomo sistematično izboljševali moč našega poslovanja v digitalni ekonomiji?

Procesi poslovanja v digitalni ekonomiji

Svojo vlogo lastnika procesa želim nadgraditi za poslovanje v digitalni ekonomiji, a ne vem točno:

 • Katera nova s procesi povezana poslovna področja so pomembna?
 • Kako bi ugotovil področja, kjer moje znanje ni na zadovoljivem nivoju?
 • Katera dodatna znanja in poslovna vedenja moram razviti?

Podatki za pravočasno odločanje

Vem, da so podatki eden ključnih elementov poslovanja v digitalni ekonomiji, a ne vem:

 • Ali je kultura naše organizacije temu naklonjena?
 • S čim pridobiti vodje, da bodo bolj zavzeti za podatkovno podprto odločanje?
 • Katera nova znanja in poslovna vedenja moram sam dodatno razviti?