I4F - Loader

Pokažite odločevalcem pravo vrednost podatkov

Nadgradite svoje digitalne kompetence in pomagajte svoji organizaciji odkriti nove poslovne priložnosti.

Kdaj uporabiti?

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

Za koga je?

Naša večdimenzionalna ocenjevanja so namenjena vsem, ki ste usmerjeni v prihodnost

Digitalne kompetence

Preverite kakšna je vaša kondicija za uspešno delovanje v digitalnem poslovnem okolju?

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Digitalna kultura

Preverite ali vaša organizacijska kultura zagotavlja pospešek vaši digitalni poslovni preobrazbi?

Poslovne koristi

Vrednost za kupce in zaposlene, koristi za organizacijo

Kdaj uporabiti?

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

I4F rešitve lahko z večdimenzionalnimi ekspertnimi on-line analizami pomagajo posameznikom in organizacijam oceniti ali imajo zadovoljiv nivo razvitosti digitalnih kompetenc in organizacijske kulture v pogojih digitalne ekonomije za uspešno obvladovanje različnih digitalnih situacij.

Za koga je?

Naša večdimenzionalna ocenjevanja so namenjena vsem, ki ste usmerjeni v prihodnost

V današnjem poslovnem okolju uspevajo posamezniki in organizacije, ki so agilni, povezovalni oz. sodelovalni, inovativni ter usmerjeni v kupca.

Zato so naše rešitve namenjene t.i. voditeljem – vsem, ki gledate naprej v prihodnost in skrbite za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih. Pri tem je za uspešno in trajnejšo (digitalno) poslovno preobrazbo pomembno vzajemno sodelovanje med različnimi poslovnimi vlogami.

Zato so naše rešitve namenjene različnim ključnim poslovnim vlogam: vodstvu organizacij (CEO), kadrovskim strokovnjakom (HR), vodjem digitalne preobrazbe in vodjem informatike (CDO & CIO), vodjem marketinga (CMO) različnim poslovnim povezovalcem (poslovnim analitikom, podatkovnim analitikom, informatikom, lastnikom procesov).

Digitalne kompetence

Preverite kakšna je vaša kondicija za uspešno delovanje v digitalnem poslovnem okolju?

Digitalne kompetence so ključne sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na svojem delovnem področju, v pogojih digitalne ekonomije.

So skupek osebnostnih lastnosti, veščin, spretnosti, znanj, stališč in zmožnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje posameznika v pogojih, ki jih zahteva današnje digitalno poslovanje.

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Poslovni svet okoli organizacije se je temeljito spremenil. Če tega organizacije še niso opazile in se prilagodile, bodo to kmalu občutile.
Organizacije se o svojem poslovnem razvoju lahko odločajo vse manj same. Namreč kupec danes bolj kot kdaj koli prej odloča o tem, ali bo sprejel našo ponudbo, saj z lahkoto poišče številne alternative.
Pri tem so mu na voljo sodobne digitalne tehnologije in rešitve. Digitalni kupec želi individualni pristop, kar maje temelje ekonomije obsega. Digitalni kupec želi na vsakem koraku nadpovprečno izkušnjo in vrednost, kar povzroča pritiske na stroškovno usmerjenost oziroma maksimiranje profitabilnosti.
Digitalni kupec želi takojšnji odziv, kar narekuje hitro odločanje. Digitalni kupec želi ….
Digitalna ekonomija deluje po novih zakonitostih, katerih pojavne oblike so med drugimi: naravnanost na kupce (Customer Centricity), ekonomija izkušnje (Experience Economy), ekonomija delitve (Sharing economy), digitalne platforme (Platform Economy), vse kot storitev (Everything as a Service), poslovni eko-sistemi (Integrated Economy), konkurenca izven branže (asimetrična konkurenca), pomanjkanje digitalnih talentov.
Organizacije in njeni zaposleni v teh novih pogojih poslovanja digitalne ekonomije potrebujejo nove kompetence in sodobnejšo organizacijsko kulturo.
Ena od najbolj pomembnih značilnosti digitalne ekonomije je ekonomija izkušnje, katere pojavne oblike so: izkušnja kupca (CX – Customer eXperience), izkušnja zaposlenega (EX – Employee experience), izkušnja uporabnika (UX – User eXperience), izkušnja blagovne znamke (BX – Brand eXperience) digitalna izkušnja (DX – Digital eXperience), izkušnja storitve (Service xperience), izkušnja čustev (Emotional eXperience), izkušnja deležnikov (Sx – Stakeholder eXperience). Izraz, ki povezuje vse skupaj je vseobsegajoča izkušnja (TX- Total eXperience). *

Digitalna kultura

Preverite ali vaša organizacijska kultura zagotavlja pospešek vaši digitalni poslovni preobrazbi?

Digitalna kultura je najmehkejši del digitalne poslovne preobrazbe, a hkrati predstavlja njen najbolj trden temelj in podlago, ki odločilno vpliva na globino poslovnega dela preobrazbe in s tem na njeno uspešnost.

Digitalna organizacijska kultura obsega vrednote in značilne sklope vedenj, ki določajo, kako se stvari v organizaciji naredijo. Sodobna digitalna organizacijska kultura daje vsem zaposlenim smernice oz. kodeks ravnanja, ki posameznike usmerjajo k ustreznemu ravnanju in sprejemanju odločitev, s katerimi pospešujemo doseganje ciljev integrirane poslovno digitalne strategije organizacije.

Poslovne koristi

Vrednost za kupce in zaposlene, koristi za organizacijo

Organizacije so vedno obstajale zato, da so ustvarjale vrednost. Tudi v digitalni ekonomiji ni nič drugače. Novo je samo to za koga primarno ustvarjajo vrednost in kaj predstavlja vir vrednosti.

Najuspešnejše organizacije ustvarjajo najprej vrednost za svoje kupce in zaposlene ter ostale deležnike svojega poslovnega ekosistema (stakeholders), saj vedo, da vrednost izhaja iz njihovih potreb in ne iz nje same, in da bo zadovoljevanje teh potreb prineslo bolj trajni vir vrednost tudi za njo samo in njene lastnike (shareholders). Danes je trajno odlična izkušnja kupca z blagovno znamko in izkušnja zaposlenega z organizacijo več vredna kot kratkoročni profiti iz naslova prekomerne stroškovne optimizacije in kratkoročne profitne naravnanosti.

Razvite digitalne kompetence in močna digitalna kultura predstavljajo temelje, da bo lahko organizacija izkoristila nove vire in zares ustvarila nove oblike vrednosti za kupce in zaposlene ter več poslovnih koristi zase.

Primer: digitalna kultura, ki podpira prebojne inovacije s pomočjo naprednih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnega voditeljstva in digitalnih talentov povezanih tudi s kupci v napredna digitalna delovna okolja bo povzročila nastanek nove digitalne ponudbe z več vrednosti (npr. nadpovprečne izkušnje kupca in izkušnje zaposlenega), kar bo vodilo do krepitve motiviranosti digitalnih talentov za nove inovacije in lojalnosti kupcev s ponovnimi nakupi ter priporočili v socialnih omrežjih, ki bodo pripeljale nove kupce, ti pa organizaciji več prihodkov in večanje tržnega deleža.*