I4F - Loader

Zavarujte vaše investicije v digitalnost

Razvite digitalne zmožnosti zvišujejo donosnost vsake digitalne investicije in digitalne poslovne preobrazbe v celoti.

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Kazalniki napredka

Uspešnost vaše poslovne prihodnosti se meri z vašimi današnjimi sposobnostmi

Digitalne zmožnosti

Ali je naša organizacija “pri moči”, da uspešno izvede digitalno poslovno preobrazbo

Manifesto

Pravi vodje vidijo dlje

Kdaj uporabiti

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

Poslovne koristi

Vrednost za kupce in zaposlene, koristi za organizacijo

Digitalna ekonomija

Podjetja o svoji poslovni usodi ne odločajo več popolnoma sama

Poslovni svet okoli organizacije se je temeljito spremenil. Če tega organizacije še niso opazile in se prilagodile, bodo to kmalu občutile.
Organizacije se o svojem poslovnem razvoju lahko odločajo vse manj same. Namreč kupec danes bolj kot kdaj koli prej odloča o tem, ali bo sprejel našo ponudbo, saj z lahkoto poišče številne alternative.
Pri tem so mu na voljo sodobne digitalne tehnologije in rešitve. Digitalni kupec želi individualni pristop, kar maje temelje ekonomije obsega. Digitalni kupec želi na vsakem koraku nadpovprečno izkušnjo in vrednost, kar povzroča pritiske na stroškovno usmerjenost oziroma maksimiranje profitabilnosti.
Digitalni kupec želi takojšnji odziv, kar narekuje hitro odločanje. Digitalni kupec želi ….
Digitalna ekonomija deluje po novih zakonitostih, katerih pojavne oblike so med drugimi: naravnanost na kupce (Customer Centricity), ekonomija izkušnje (Experience Economy), ekonomija delitve (Sharing economy), digitalne platforme (Platform Economy), vse kot storitev (Everything as a Service), poslovni eko-sistemi (Integrated Economy), konkurenca izven branže (asimetrična konkurenca), pomanjkanje digitalnih talentov.
Organizacije in njeni zaposleni v teh novih pogojih poslovanja digitalne ekonomije potrebujejo nove kompetence in sodobnejšo organizacijsko kulturo.
Ena od najbolj pomembnih značilnosti digitalne ekonomije je ekonomija izkušnje, katere pojavne oblike so: izkušnja kupca (CX – Customer eXperience), izkušnja zaposlenega (EX – Employee experience), izkušnja uporabnika (UX – User eXperience), izkušnja blagovne znamke (BX – Brand eXperience) digitalna izkušnja (DX – Digital eXperience), izkušnja storitve (Service xperience), izkušnja čustev (Emotional eXperience), izkušnja deležnikov (Sx – Stakeholder eXperience). Izraz, ki povezuje vse skupaj je vseobsegajoča izkušnja (TX- Total eXperience). *

Kazalniki napredka

Uspešnost vaše poslovne prihodnosti se meri z vašimi današnjimi sposobnostmi

Zato je s tem v zvezi potreba po drugačnih, bolj celovitih in interdisciplinarnih ključnih kazalnikih poslovanja.
Z našimi večdimenzionalnimi kazalniki napredka uvajamo celovit pristop k upravljanju ključnih kazalnikov poslovanja organizacije v pogojih digitalne ekonomije:
1. časovna dimenzija: sistematično analiziramo tiste današnje ključne zmožnosti in potenciale organizacije, ki organizaciji omogočajo, da bo uspešna danes in v prihodnosti (sodobne organizacije namreč gledajo dvosmerno (ambidextrous): naprej (uporabljajo teleskop) in v današnje poslovanje (uporabljajo mikroskop).
2. vsebinska dimenzija: usmerjeni smo v analizo tistih (digitalnih) zmožnosti, ki so najboljši pokazatelj prihodnjega uspeha in sicer: ljudje – digitalne kompetence, organizacijska kultura – kultura poslovanja v digitalni ekonomiji, modeli odločanja, digitalni procesi, digitalne tehnologije in digitalne rešitve.
3. dimenzija usmerjenosti: ker se s pogoji digitalne ekonomije spreminja tudi kontekst sodelovanja v poslovnem okolju analiziramo tudi, kako močno je organizacija usmerjena navzven. Z našimi ocenjevanji preverjamo tudi, ali je organizacija usmerjena v ustvarjanje strateških partnerstev na ravni celotnega poslovnega ekosistema, kar je ena od pomembnejših značilnosti digitalne ekonomije oz. poslovanja prihodnosti.

Digitalne zmožnosti

Ali je naša organizacija “pri moči”, da uspešno izvede digitalno poslovno preobrazbo

Digitalne zmožnosti (Digital Capabilities) so zbirka digitalnih poslovnih moči organizacije, ki koordinirano (so)delujejo s ciljem zagotoviti uspešno digitalno poslovno preobrazbo, ki je del izpolnitve poslanstva organizacije v digitalni poslovni ekonomiji. Temeljni strukturni elementi digitalnih zmožnosti so: ljudje – digitalne kompetence, organizacijska kultura – kultura poslovanja v digitalni ekonomiji, modeli odločanja, digitalni procesi, digitalne tehnologije, infrastruktura.

Primeri digitalnih zmožnosti so: upravljanje digitalne poslovne preobrazbe, upravljanje prebojnih inovacij, upravljanje digitalnih tehnologij, model avtomatiziranega (AI) odločanja.

Manifesto

Pravi vodje vidijo dlje

Svet se je temeljito spremenil in še se bo. Kar je bilo včeraj, danes skorajda ne velja več, kar je danes, bo jutri drugače. Najboljša podjetja se zato že danes pripravljajo na pojutrišnjem. Kako se bo zares imenoval ta pojutrišnjem, ali bo to post digital ali morda renesančni digital, ali kako drugače drugega, niti ni pomembno, pomembno je, da bodo kar najbolj pripravljena.
Nov svet in nova družba potrebujeta nova razmišljanja, nove usmeritve, nova izhodišča. Podjetja in organizacije potrebujejo za poslovanje v prihodnosti za svoje kupce neprestano nove oblike poslovnih sistemov, kulture, zmožnosti, kompetenc, delovnih okolij in ustvarjanja vrednosti.

Skladno s tem smo v našem Manifestu inspiracije za prihodnost (Inspire4Future Manifesto) zapisali sedem temeljnih vrednot*:

  • From Pressure to Freedom.
  • From Digital to Post-digital.
  • From Customers to Business Ecology.
  • From Hierarchy to Kinship.
  • From Knowledge to Unconscious Agility.
  • From Denial to Desire.
  • From Profit to Positive Impact Value Distribution.

I4F večdimenzionalna ocenjevanja naslavljajo ta področja v globino in v različnih pojavnih oblikah njihovega razvoja.
Želite izvedeti, kje se nahaja vaša organizacija? Želite preveriti ali ste pripravljeni na poslovanje prihodnosti? Želite, da smo vaša inspiracija poslovanja prihodnosti?

Kdaj uporabiti

Organizacije in posamezniki so dnevno v različnih digitalnih situacijah

I4F rešitve lahko z večdimenzionalnimi ekspertnimi on-line analizami pomagajo posameznikom in organizacijam oceniti ali imajo zadovoljiv nivo razvitosti digitalnih kompetenc in organizacijske kulture v pogojih digitalne ekonomije za uspešno obvladovanje različnih digitalnih situacij.

Poslovne koristi

Vrednost za kupce in zaposlene, koristi za organizacijo

Organizacije so vedno obstajale zato, da so ustvarjale vrednost. Tudi v digitalni ekonomiji ni nič drugače. Novo je samo to za koga primarno ustvarjajo vrednost in kaj predstavlja vir vrednosti.

Najuspešnejše organizacije ustvarjajo najprej vrednost za svoje kupce in zaposlene ter ostale deležnike svojega poslovnega ekosistema (stakeholders), saj vedo, da vrednost izhaja iz njihovih potreb in ne iz nje same, in da bo zadovoljevanje teh potreb prineslo bolj trajni vir vrednost tudi za njo samo in njene lastnike (shareholders). Danes je trajno odlična izkušnja kupca z blagovno znamko in izkušnja zaposlenega z organizacijo več vredna kot kratkoročni profiti iz naslova prekomerne stroškovne optimizacije in kratkoročne profitne naravnanosti.

Razvite digitalne kompetence in močna digitalna kultura predstavljajo temelje, da bo lahko organizacija izkoristila nove vire in zares ustvarila nove oblike vrednosti za kupce in zaposlene ter več poslovnih koristi zase.

Primer: digitalna kultura, ki podpira prebojne inovacije s pomočjo naprednih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnega voditeljstva in digitalnih talentov povezanih tudi s kupci v napredna digitalna delovna okolja bo povzročila nastanek nove digitalne ponudbe z več vrednosti (npr. nadpovprečne izkušnje kupca in izkušnje zaposlenega), kar bo vodilo do krepitve motiviranosti digitalnih talentov za nove inovacije in lojalnosti kupcev s ponovnimi nakupi ter priporočili v socialnih omrežjih, ki bodo pripeljale nove kupce, ti pa organizaciji več prihodkov in večanje tržnega deleža.*